Osnovne informacije o klubu

Karate Klub "SENSEI" Sarajevo, osnovan je 1996 godine. Cilj formiranja je okupljanje djece i omladine sa podru?ja Sarajeva radi pove?anja njihove fizi?ke spremnosti i to vje?banjem Karatea kao vje?tine samoodbrane i sporta. Razlog formiranja je bio i da se djeca sklone sa ulica, udalje od sve ?e??e prisutnosti narkomanije. Omasovljenjem djece u sportu, klub je ?elio da djecu pribli?i i omogu?i im da i u budu?nosti ostanu naklonjeni sportu i sportskom na?inu ?ivota. Karate Klub "SENSEI" Sarajevo trenutno broji 80-100 ?lanova. 70% ?lanstva su djeca do 15 godina, dok ostali dio ?ine mladi do 25 godina i to su uglavnom sa podru?ja svih gradskih op?ina. ?lanovi kluba podjeljeni su po zvanjima (pojasevima). Vje?banjem karate sporta u na?em Klubu, u?itelji u?e svoje ?lanove:
 • hrabro??u
 • po?tenju
 • ?asti
 • lojalno??u
 • da donose prave odluke
 • da imaju vjeru u sebe
 • da imaju prijatelje oko sebe.
Svim na?im aktivnostima u Karate Klubu ?Senseií░, sa na?im ?lanovima stvaramo odnos na ovim principima pona?anja i smatramo da ?e poslu?iti kao dobra osnova za njhov daljnji dru?tveno psihi?ki razvoj.
Treneri

Kodeks pona?anja

 • Ne kasniti na trening osim ako je u pitanju opravdan razlog.
 • Prilikom ulaska u salu pozdraviti trenere naklonom koji je spe?ifican i tradicionalan za ve?inu borila?kih vje?tina.
 • Za bilo kakve nejasno?e obratiti se nekom od trenera ili starijih kolega.
 • Trenirati u ?istom i urednom kimonu ili trenerki.
 • Slu?ati trenera ili stargijeg kolegu i ne ometati ga dok obja?njava i demonstrira.
 • Po?tovati sva pravila borbe prilikom sparinga. Time se mogu?nost povrede znatno smanjuje.
 • Po?tovati svakoga bez obzira na njegovo/njeno zvanje (pojas).
 • U karateu se sti?u mnogi prijatelji, ali trening se mora shvatiti ozbiljno u cilju postizanja ?to boljih rezultata.
 • Karateom se sti?e vje?tina, snaga, brzina i kondicija. Karatisti ne trebaju biti agresivni ni na treningu, ni van treninga. Svoju vje?tinu trebaju koristiti samo u neophodnim situacijama.
 

Stru?ni ?tab

Merita Mensur Edin Emir Sanela Sabina Rijad
Merita Tiri? ?ampara Mensur Sladi? Edin Kustura Emir Meholji? Sanela Merd?ani? Sabina Bostand?i? Rijad Kremo
majstor karatea
6. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
3. DAN
majstor karatea
2. DAN
majstor karatea
1. DAN
majstor karatea
1. DAN
The first watch man is astepping-stone to success opens a wonderful world, since it will gradually addicted to omega replica watches watch the world, an endless enjoyment. I hope you fans can find their own quality and rolex replica direction. Master series is the entry-level Longines choice, price and rolex replica uk excellent ornamental, is currently the uk replica watches best workplace selection work for men.